Luoyang Xincheng Precision Machinery Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $68,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

In 2012, SFX researched and developed the portable EDM broken tap remover independently, aiming at solving the long time problems troubled the machinery manufacturing and machining enterprises. With super quality and competitive price, the SFX broken tap remover acquired sufficient patents and market recognition rapidly, which had been exported to more than 40 countries or area.

 

In order to offer the timely solution and realize the service globalization , SFX has set up some warehouses at home and abroad.

 

2016, New Jersey,USA warehouse founded.
2017, Moscow, Russia warehouse founded.
           California, USA warehouse founded.
2018, Shanghai, China warehouse founded.
Shenzhen, China warehouse founded.